زیبایی شناختی در طراحی وب سایت

خدمات سئو ,طراحی سایت,تبلیغات اینترنتی و ثبت لینک توسط تیم گگ سئو

زیبایی شناختی و اعتبار در طراحی وب سایت

اغلب وب سایت ها اثرگذاری نخستین یک سازمان را نشان می دهند. وب سایت های بسیاری از سازمان‌ ها برای فراهم‌ آوری تقاضا ها یا بدست آوردن خدماتی که در آن سازمان ارائه می شود تعیین کننده هستند.

وقتی که شخصی وب سایتی را باز می کند، احتمال دارد در لحظه‌ ای نخستین تأثیر وب سایت بر وی ایجاد شود و او تحت عوامل بسیاری در آن وب سایت بماند یا به سایت دیگری برود. زیبایی شناختی صفحه یکی از عواملی است که کاربر را تحت تأثیر قرار می دهد تا در آن وب سایت بماند یا برود. دلیل دیگر، قضاوت کاربر در مورد اعتبار سایت است.

این تحقیق ارتباط احتمالی بین زیبایی شناختی صفحه و قضاوت کاربر از اعتبار سایت را بررسی می کند. یافته‌ها نشان می دهند با توجه به محتوای یکسان ارائه شده، محتوای وب سایتی که همراه برداشت زیبایی شناختی بهتری داشته است، به عنوان وب سایت دارای اعتبار بالاتر مورد قضاوت قرار می گیرد.

این تأثیر از طرح بصری و زیبایی شناختی را بر روی ارزیابی در خصوص اعتبار محتوای وب سایت، تأثیر بهبودی نام نهادیم. تحقیق حاضر بر این نکته اشاره دارد که این تأثیر در نخستین لحظه‌ ای که کاربر صفحه وب را ملاحظه می کند، مورد بهره‌ برداری قرار می گیرد.

با داشتن محتوای یکسان وب سایت ها، برداشت بالاتری از زیبایی شناختی، اظهار نظر در خصوص اعتبار دریافت‌ شده و درک از وب سایت را افزایش خواهد داد.

متن کامل [PDF 822 kb]

دیدگاهتان را بنویسید

توضیحات بیشتری نیاز دارید؟